Verotus

Verolla tarkoitetaan verovelvollisen (esim. yksityishenkilö tai yritys) maksamaa rahamäärää. Verot ovat pakollisia maksuja, joita kerätään useista eri kohteista. Esimerkiksi saadusta palkkatulosta pitää maksaa veroa. Pääomatulosta puhutaan, kun saat tuloja esimerkiksi vuokralle antamastasi asunnosta. Näistäkin tuloista maksetaan veroja.

Kaupan tavaroiden ja parturin hiustenleikkauksen hintoihin sisältyy myös veroja.

Arvonlisävero eli alv on yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden kulutukseen. Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 prosenttia.

Veroilla rahoitetaan mm. julkisia palveluita, esimerkiksi terveydenhoitoa.

VEROKORTTI JA ENNAKONPIDÄTYS

Yksityishenkilöltä peritään veroa ansiotuloista ennakkoverona ennakonpidätysprosentin mukaan. Ennakonpidätysprosentti näkyy saamastasi verokortista. Usein verotoimisto lähettää verokortin suoraan työnantajalle. Työnantaja pidättää ennakonpidätyksen verokortin mukaisesti ja tilittää sen veroviranomaiselle suoraan.

Verokortissa on perusprosentti, jonka mukaan pidätetään veroa tietyn suuruiseen palkkaan saakka. Esimerkin verokortissa tämä perusprosentti on 23,5 % ja sitä koskeva tuloraja on 2500 €/kk. Tulorajan ylittävältä osalta ennakkoveroa peritään lisäprosentin mukaan. Esimerkin verokortissa lisäprosentiksi on merkitty 42,3 %.

Esimerkki 1. Kuinka paljon Paula Palkansaajan palkasta pidätettiin ennakkoveroa, kun Paulan kuukauden palkkatulo oli

a) 2300 €/kk

b) 3200 €/kk

Ratkaisu.

a) Koska palkkatulot ovat tulorajaa (2500 €/kk) pienemmät, pidätetään veroa vain perusprosentin mukaisesti:

b) Palkkatulo ylittää palkkakauden tulorajan. Tulorajaan saakka ennakkoveroa peritään perusprosentin mukaan:

Tulorajan ylittävältä osalta ennakkoveroa peritään lisäprosentin mukaan. Lasketaan ensin tulorajan ylittävä osa:

ja lasketaan sitä koskeva vero lisäprosentin mukaan:

Lopuksi lasketaan verot yhteen:

Tulovero

Valtion tuloveron laskemiseen käytetään valtion tuloveroasteikkoa. Asteikko on progressiivinen, mikä tarkoittaa, että verojen suhteellinen osuus kasvaa tulojen kasvaessa.

Tuloveroasteikko vuonna 2019

Esimerkki 2. Henkilön verotettavat tulot vuonna 2019 olivat 45 300 €. Kuinka paljon hänen on maksettava valtion tuloveroa?


Ratkaisu. Tulot kuuluvat luokkaan 43500 - 76100 €

Vero alarajan kohdalla on 3485,75 €

Lasketaan alarajan ylittävä tulon osa:

Alarajan ylittävästä tulon osasta henkilö joutuu maksamaan vero 21,25 %.

Yhteensä henkilö maksaa tuloveroa

Arvonlisävero

Arvonlisävero (alv) on vero, joka liittyy tavaroiden ja palveluiden kuluttamiseen. Kun ostat kaupasta uudet farkut, on niiden hintaan laskettu 24 %:n vero.

Arvonlisävero lasketaan aina tuotteen verottomasta hinnasta:


TUOTTEEN VEROTON HINTA + ARVONLISÄVERO = TUOTTEEN VEROLLINEN HINTA

Arvonlisäveroa koskevissa laskuissa käytetään usein prosenttikertoimeen perustuvaa laskutapaa (tässä käytetty alv 24%):


TUOTTEEN VEROTON HINTA · 1,24 = TUOTTEEN VEROLLINEN HINTA

Esimerkki 3. Farkkujen veroton hinta on 16,12 €. Laske farkkujen myyntihinta (verollinen hinta), kun alv on 24%.

Esimerkki 4. Kirjan myyntihinta on 24,90 €. Kirjan alv on 10%. Kuinka paljon ostaja joutuu maksamaan arvonlisäveroa?

Arvonlisäveroa joudutaan maksamaan

Vanhoja YO-tehtäviä

Klikkaa tehtävää nähdäksesi vastauksen

1. Lahjaveroa on maksettava, kun omaisuus siirtyy toiselle henkilölle lahjana ja lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän. Lahjaveroa on maksettava myös silloin, kun samalta lahjan antajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteisarvo on 5 000 euroa tai enemmän. Tällöin lahjojen arvo lasketaan yhteen ja verotus toimitetaan yhteissumman perusteella. Aiemmin maksetut lahjaverot vähennetään maksettavan veron määrästä.

Jannika sai isoäidiltään kolmena vuonna peräkkäin rahalahjan. Hän sai ensimmäisenä vuonna 4 300 €, seuraavana 3 800 € ja kolmantena vuonna 2 100 €.

Kuinka paljon Jannika maksaa eri vuosina veroa saamistaan lahjoista? Oletetaan, että verotus pysyy samana koko kolmen vuoden ajan.

Syksy 2018

1. vuonna ei veroa, koska 4 300 < 5 000.

2. vuonna lahjat yhteensä 4 300 + 3 800 = 8 100 euroa.

Tästä veroa vakioerän 100 lisäksi 0,08 · (8100 − 5000) eli yhteensä 348 euroa.

3. vuonna lahjat yhteensä 10 200, josta veroa 100 + 0,08 · (10200 − 5000) = 516 euroa. ⇒ 516 − 348 = 168 euroa on 3. vuoden vero.

2. Vuonna 2014 pääomatulojen veroprosentti on 40 000 euroon saakka 30 ja sen yli menevältä osalta veroprosentti on 32.

a) Muodosta lauseke f(x) pääomatuloveron suuruudelle, kun pääomatulo x on yli 40 000 euroa vuodessa.

b) Laske veron määrä, kun pääomatuloja on 41 700,23 euroa vuodessa.

c) Kun yksityishenkilö saa osinkotuloa pörssiyhtiön osakkeista, niin veronalainen osuus on 85 % osinkotuloista. Tästä osuudesta maksetaan pääomatuloveroa yllä mainitun säännön mukaisesti. Kuinka monta prosenttia veroa henkilö maksaa osinkotulostaan, kun osingon määrä on 41 700,23 euroa?

Syksy 2015

a) Veron määrä f(x)=0,32x-800

b) 12544,07 €

c) 25,5%

3. a) Annika sai 58 000 e perintönä. Kuinka monta euroa Annika maksaa perinnöstä veroa? Mikä on hänen perintöveroprosenttinsa?

b) Piirrä kuvaaja, josta käy ilmi perintöveron suuruus prosentteina perinnön arvon funktiona, kun perinnön suuruus on välillä 0 € ja 60 000 €.

Kevät 2016

a) 6,3%

b) Muodosta funktio veroprosentille väleillä 20000€-40000€ ja 40000€-60000€ ja piirrä geogebralla kuvaaja (Maksettava vero / perintö, kun perintö on x)

4. . Simeoni osti Saapasnahkatornin 12 000 eurolla ja teetti siihen myöhemmin 4 000 euron peruskorjauksen. Yksitoista vuotta myöhemmin hän myi sen Juhanille 42 000 eurolla. Voitosta on maksettava 30 % pääomatuloveroa. Verottaja tulkitsee voitoksi summan, joka saadaan, kun myyntihinnasta vähennetään ostohinta ja peruskorjauskulut. Toisaalta Simeoni voi myös halutessaan käyttää ns. hankintameno-olettamaa. Tällöin myyntihinnasta vähennetään 20 %, jos on omistanut tornin alle 10 vuotta, ja 40 %, jos on omistanut yli 10 vuotta. Mitään muita vähennyksiä ei saa tehdä. Jäljelle jääneestä summasta maksetaan 30 % pääomatuloveroa.

a) Paljonko Simeonille jää myyntihinnasta verotuksen jälkeen, kun hän valitsee edullisemman vaihtoehdon?

b) Mikä olisi sellainen myyntihinta, että Simeoni maksaisi kummassakin verotusvaihtoehdossa yhtä suuren veron?

Kevät 2012

a) 34 440 €

b) 40 000 €

5. Elintarvikkeiden arvonlisävero on 17 prosenttia tuotteen verottomasta hinnasta. Tapio maksoi ruokaostoksistaan 54,35 euroa. Kuinka monta euroa ostoksen hinta alenisi, jos ruoan arvonlisäveroa laskettaisiin 9 prosenttiyksiköllä? Kuinka suuri olisi ostoksen hinnan alennus prosentteina?

Syksy 2009

4,18 € , 7,7 %

6. Henkilön palkasta jäi ennakonpidätyksen jälkeen käteen 73 %. Vuodenvaihteessa henkilö sai 45 euron palkankorotuksen. Samanaikaisesti ennakonpidätys laski 0,8 prosenttiyksikköä. Henkilölle jäi ennakonpidätyksen jälkeen käteen nyt 49,60 euroa enemmän kuin ennen muutoksia. Mikä oli henkilön uusi ennakonpidätysprosentti, ja mikä oli hänen uusi palkkansa?

Uusi ennakonpidätysprosentti on 26,2 ja uusi palkka 2093,75 euroa.

7. Ohessa on valtion tuloveroasteikko verovuodelta 2000.

a) Kuinka paljon valtion tuloveroa vuonna 2000 maksoi henkilö, jonka verotettava vuositulo oli 162 520 mk?

b) Kuinka suuri olisi henkilön verotettava vuositulo ollut, jos hänelle valtion tuloveron pidätyksen jälkeen olisi jäänyt 162 520 mk?

Syksy 2002

a) 21 920 mk, b) 192 942 mk

8. Tuotteen myyntihinta saadaan, kun verottomaan hintaan lisätään arvonlisävero, jonka suuruus on 22 prosenttia verottomasta hinnasta. Kuinka monta prosenttia arvonlisävero on myyntihinnasta? Riippuuko tämä prosentti myyntihinnasta?

Syksy 2001

18%, ei riipu myyntihinnasta

Osion perustehtävät

1. Tuotteen veroton hinta on 355 € ja alv 24 %. Laske arvonlisäveron suuruus.

2. Tuotteen veroton hinta on 95 € ja alv 24%. Laske tuotteen verollinen hinta.

3. Laske arvonlisäveron suuruus, kun tuotteen verollinen hinta on 53 € ja alv on 24%.

4. Laske tuotteen veroton hinta, kun sen verollinen hinta on 16,80 € ja alv on 24 %.

5. Henkilön verokortissa perusprosentiksi on merkitty 22,5 % ja lisäprosentiksi 38,0 %. Palkkakuukauden tuloraja on 2860,50 €. Kuinka paljon palkasta pidätetään ennakkoveroa, kun kuukausipalkka on 2655 €?

6. Henkilön verokortissa perusprosentiksi on merkitty 22,5 % ja lisäprosentiksi 38,0 %. Palkkakuukauden tuloraja on 2860,50 €. Kuinka paljon palkasta pidätetään ennakkoveroa, kun kuukausipalkka on 3145 €?

7. Tarkastele oheista lahjaverotaulukkoa.

a) Kuinka paljon veroa joudutaan maksamaan, jos lahjan arvo on 4500€?

b) Kuinka paljon veroa joudutaan maksamaan, jos lahjan arvo on 55 000€?

c) Laske, kuinka paljon lahjavero on, jos lahjan arvo on 10 000€.